ข่าวเด่น

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯเยี่ยมชมม.วลัยลักษณ์ พร้อมเปิดศูนย์ WU INNOVATION GALLERY

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ และเป็นประธานเปิดศูนย์ WU INNOVATION GALLERY ศูนย์รวบรวมผลงานที่ใช้บริการงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุทยานฯ โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัตการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม


โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านสังคมและชุมชน ทั้งนี้ในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นกลไกหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญต่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริง ปัจจุบันอุทยานฯ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว ภายใต้การสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มีผู้ประกอบการเข้าใช้ประโยชน์และบริการของอุทยานฯ มากกว่า 250 ราย
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี กล่าวรายงานการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ว่า โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ตอบสนองต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่จำเป็นของประเทศ ด้วยกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยออกไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็น Science Park Services เต็มรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 4 Platform คือ 1.การให้บริการ เช่น การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบสินค้า การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาและพื้นที่โรงงานต้นแบบ 2.การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนานวัตกรรม 3.แผนงานการร่วมวิจัยกับเอกชน เป็นการร่วมกันของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ ซึ่งขั้นต่ำผู้ประกอบการต้องสนับสนุนงบประมาณอยู่ที่ 25 % ทางมหาวิทยาลัยจะนำนักวิจัยไปช่วย SMEs มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเล และ 4.โครงการ IRTC เป็นโครงการร้วมพัฒนายกระดับเทคโนโลยีและการวิจัยของ SMEs ในพื้นที่ เช่น การลดใช้พลังงานในการผลิตหรือการลดวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังมีบริการอื่น เช่น การบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) การสนับสนุนนักวิจัยไปทำงานร่วมเอกชน (Talent Mobility) การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม เป็นต้น

หลังจากนั้น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงการทำงานที่แน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำอย่างไรให้เขตเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานความรู้หรือนวัตกรรม หรือที่เรียกว่าเขตนวัตกรรมพิเศษ หากมีการส่งเสริมให้เขตนวัตกรรมพิเศษเกิดขึ้นจริง อาจกลายเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เด็กหันมาเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามในเรื่อง Talent Mobility อยากให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการผลักดันให้นักวิจัยออกไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น และให้รวมห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเป็นศูนย์ One Stop Service เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการทดสอบคุณภาพสินค้า นอกจากนี้รัฐมนตรีฯ ยังได้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการทำงานให้ออกไปหาผู้ประกอบให้มาใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยแทนที่จะนั่งรอผู้ประกอบการเดินเข้ามาหาเอง

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ WU INNOVATION GALLERY พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และเดินทางเยี่ยมชมศูนย์วิจัยต่าง ๆ ภายในอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงโรงงานต้นแบบการผลิตยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ หน่วยวิจัยและวิศวกรรมไม้ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนุปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP