ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย ให้เกียรติรับเชิญบรรยายเปิดการประชุม วลัยลักษณ์วิจัย

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติรับเชิญเป็นผู้บรรยายเปิดการประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ในหัวข้อ "Energy management systems and their applications to digital economy industry" ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับ แนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศไทย และบทบาทของระบบจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ในโรงงาน และในชุมชน

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Stamford University ด้วยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนและประสานวิทยากรผ่าน ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP