ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย ให้เกียรติรับเชิญบรรยายเปิดการประชุม วลัยลักษณ์วิจัย