ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์แถลงข่าวจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย”


 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 ของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเจ้าภาพในปีนี้ร่วมแถลง และมีนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อธิการบดี พร้อมด้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง สื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยไว้หลายประเด็น โดยในส่วนของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ได้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องจากกรอบแผนอุดมศึกษาไปสู่การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และนำประเด็นที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือปฏิรูปการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ให้นโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารงานสูงสุด ให้บรรลุผลตามพันธกิจต่าง ๆ และนำไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร

ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 ครั้ง การประชุมในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้เข้าประชุมจึงประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ 4 มหาวิทยาลัย ส่วนการประชุมในครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ได้เพิ่มเติมประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงมีผู้เข้าประชุมเพิ่มเติม คือ กรรมการในคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงได้เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” โดยมีหัวข้อสำคัญในการเสวนา ประกอบด้วย การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา "University Funding" โดย Dr. Brooke Storer Church, Policy Advisor จาก The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) นโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโลก เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าเสวนา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ การเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.075-673817, 075-673821 ,086-7402291

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยหน่วยประสานงานม.วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
TOP