ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญจาก สกว. ให้ประเมินการนำเสนอโครงการวิจัย