ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญจาก สกว. ให้ประเมินการนำเสนอโครงการวิจัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยและทุนองค์วามรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประจำปี 2558 ในการวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้นำเสนอได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

TOP