ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งระบบประมวลผลสภาพอากาศให้ทหารอากาศ