ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

ตามที่สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดทำวารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม เริ่มเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 โดยได้ดำเนินโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เผยแพร่วารสารแล้ว จำนวน 9 ฉบับ และขณะนี้ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2412 E-mail: wmsjournal@hotmail.com เว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsjournal.wu.ac.th

TOP