ข่าวการศึกษา

นักศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ


องค์การบริหาร องค์การนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีการจัดทำสื่อรณรงค์เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนภายนอก การรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆเนื่องในวันงดสูบหรี่โลก และยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆนี้
ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่มุ่งป้องกันให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น เช่น ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ปรับปรุงนิยามคำว่า "ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ให้ครอบคลุมไปถึง บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นมวน และห้ามขายผ่านรูปแบบของพริตตี้ รวมถึงห้ามขายในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานบริการ สาธารณสุข สถานศึกษา สวนสาธารณะ นอกจากนี้ ห้ามการโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวด และการแข่งขันรวมทั้งห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังกำหนดห้ามไม่ให้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์หรือการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (ซีเอสอาร์) อีกด้วย
ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ ยาสูบ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง และออกใบสั่ง รวมไปถึงเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น เช่น การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จากเดิมมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท เป็นต้น

สำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

ประมวลภาพ


TOP