ข่าวทั่วไป

มทร.กรุงเทพศึกษาดูงาน "การบริหารงานวิชาการ งานบุคคล และงานแผนงานงบประมาณ" มวล.

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 50 คน นำโดย ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ รองอธิการบดี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายทวีศักดิ์ หนูเดช หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ นางสุภาวดี สารพงษ์ เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย

ภาพกิจกรรม

TOP