มทร.กรุงเทพศึกษาดูงาน "การบริหารงานวิชาการ งานบุคคล และงานแผนงานงบประมาณ" มวล.