ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี จำนวน ุ6 คน โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามทุนโครงการ คปก. สามารถสมัครทุน คปก รุ่นที่ 18 ได้จำนวน 2 ทุน (อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.เดวิด ฮาร์ดิง)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 16 คน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริงในฐานะนักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทางการศึกษาด้านเคมีและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลิตกำลังคนสู่องค์การเอกชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกลไกในการที่จะช่วยเหลือและแนะนำให้นักศึกษาในหลักสูตรจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างมีคุณภาพระดับสากล

"We prepare students for the real world not only to be book smart."

สำหรับทุนการศึกษานอกจาก ทุน คปก. รุ่นที่ 18 แล้วยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ เช่น ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพแรกเข้า ทุนผู้ช่วยสอน ทุนผู้ช่วยวิจัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนการศึกษา งานวิจัย และบุคคลกรของหลักสูตร ได้ที่ <a href="http://www.chemistrywu.com/" target="_blank">http://www.chemistrywu.com/</a>

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2005-6,
0-7567-2100
2. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร 0-7567-3138, 0-7567-3139
หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับหลักสูตรได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B1MSZupBpx6vbEFYQXNEZ01TZDg/view?usp=sharing 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chemistrywu.com/

TOP