ข่าวทั่วไป

มวล. รุกพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็น 1 ใน 14 สถาบันการศึกษาของไทย ให้เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย"โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สำนักวงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สำนักงานในประเทศกลุ่มอาเซียน และได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้น ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP