มวล. รุกพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์