เปิดใจ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ฝ่าวิกฤต โครงการก่อสร้าง”ศูนย์การแพทย์ มวล.”