นักศึกษาปริญญาเอกสาขาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยคปก. รุ่นที่ 17