ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยคปก. รุ่นที่ 17

นายสุเมธี ส่งเสมอ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ผ่านการพิจารณารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และจะดำเนินการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแบบแอคทีฟที่ย่อยสลายได้โดยใช้น้ำมันหอมระเหย” ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยสำหรับการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)

ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP