ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งในด้านการดนตรี พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน อันทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนสร้างสีสันและบรรยากาศในงาน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๘” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไป

๑. ประเภทการประกวด
๑) ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๒) ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป

๒. วัน เวลา และสถานที่ประกวด
๑) วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒) เวลาในการประกวด ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
๓) สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑) มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
๒) ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

๔. เพลงที่ใช้ในการประกวด
๑) ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง โดยในการประกวดรอบคัดเลือก กำหนดให้ใช้ เพลงเร็วในการประกวด และรอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้เพลงช้าในการประกวด
๒) ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน
๓) ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ ๑ แผ่น พร้อมเขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)

๕. ขั้นตอนการประกวด
๑) ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย ๓๐ นาที
๒) จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
๓) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๑๐ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
๔) อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

๖. การรับสมัคร
๑) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒) สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
Website: http://cultural.wu.ac.th/ E-mail: cultural.wu@gmail.com
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
หรือติดต่อ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

๗. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑) ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๒) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนนักศึกษา ๑ ชุด
๓) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

๘. เกณฑ์การตัดสิน
๑) เกณฑ์การตัดสินการประกวด
๑. น้ำเสียงไพเราะ ๓๐ คะแนน
๒. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ ๓๐ คะแนน
๓. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี ๑๐ คะแนน
๔. การแสดงออกเหมาะสม ๑๐ คะแนน
๕. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง ๑๐ คะแนน
๖. การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๙. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากได้รับเกียรติบัตรจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากได้รับเกียรติบัตรจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

กำหนดการ
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ประกวดรอบคัดเลือก  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุ ๑๖ ปี
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุ ๑๖ ปี
๑๙.๐๐ – ๑๙.๑๐ น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย... ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
กล่าวเปิดงาน โดย... อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
ประกวดรอบตัดสิน  
๑๙.๑๐ – ๒๐.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุ ๑๖ ปี
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุ ๑๖ ปี
๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
และพิธีมอบรางวัล
   
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ประกวดรอบคัดเลือก  
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
ประกวดรอบตัดสิน
๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
และพิธีมอบรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP