ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โปรแกรมการนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน เครือข่าย วช.ภูมิภาค ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ Research for Digital Economy ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ โดยมีโปรแกรมการนำเสนอบทความ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 การจัดการ
กลุ่มที่ 3 สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มที่ 4 พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มที่ 5 หัวข้อพิเศษ Symposium on Cancer Biology and Immunomodulation
กลุ่มที่ 6 วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
กลุ่มที่ 7 หัวข้อพิเศษ Symposium onInformatics
กลุ่มที่ 8 เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 9 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การประชุมวิชาการ : การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การประชุมวิชาการ : การเสนอผลงานR2Q “จากงานประจำ สู่ผลงานสร้างสรรค์”
การเสวนาชุมชน...คนวิจัย
การเสวนาทรัพยากรทางทะเล

ดูรายละเอียดกำหนดการนำเสนอได้ที่ website : http://wuresearch.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP