ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) เผยแพร่ออนไลน์แล้ววารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –สิงหาคม 2558) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิชาการและบทความวิจัยวิจัย ทั้ง 6 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Reviewโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ดำเนินโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เผยแพร่วารสารแล้ว จำนวน 10 ฉบับ และขณะนี้ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2412 E-mail: wmsjournal@hotmail.com เว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsjournal.wu.ac.th

TOP