วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว