ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci& Tech

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 (Vol. 12 No. 8 August 2015: Plant Sciences and Area Based Research) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยด้านพฤกษศาสตร์และการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 8 เรื่อง ได้แก่

บทความปริทรรศน์เรื่อง
1) Diverse Roles of Lysin-Motif (LysM) Proteins in Mediating Plant-Microbe Interactions จากประเทศสหรัฐอเมริกา

บทความวิจัยเรื่อง
1) Taxonomic Studies and Traditional Uses of Zingiberaceae in Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand โดย น.ส. หนึ่งฤทัย นนทสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพณ และ ผศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล
2) Assessment of Tree Carbon Stock in the Kalrayan Hills of the Eastern Ghats, India จาก ประเทศอินเดีย
3) Integration of Spatial Models for Web-based Risk Assessment of Road Accident จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4) Land Use Classification using Support Vector Machine and Maximum Likelihood Algorithms by Landsat 5 TM Images จากประเทศอิหร่าน
5) Application of Remote Sensing and Participatory Soil Erosion Assessment Approach for Soil Erosion Mapping in a Watershed โดย นักศึกษาชาวเนปาล จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6) 3-D Numerical Modeling of Heat Transport Phenomena in Soil under Climatic Conditions of Southern Thailand จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
7) Effect of Mechanical and Geometrical Properties of Cement on Wellbore Stability Using 3-D Analysis จากประเทศอิหร่าน

Walailak Journal of Science and Technology เป็นวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS พร้อมให้นักวิชาการดาวน์โหลดบทความ แก้ไขบทความ และประเมินบทความ ได้ตามปกติแล้วที่ http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst

TOP