ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci& Tech