ข่าวเด่น

ม. วลัยลักษณ์ ถวายผลงานวิจัยในโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นตัวแทนของเครือข่ายวิจัยภาคใต้ ถวายผลงานวิจัยในโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ร่วมเสนอผลงานแบบบรรยายและนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress on “Interdisciplinary Research and Sustainable Development” จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานีศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ฯ โดย ผศ.ดร. นฤมล มาแทน นางสาวอาทิยา นนทแก้ว และนางสาวรพีพรรณ นาคประเสริฐ ได้จัดนิทรรศการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งแสดงให้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชพื้นถิ่น เคลือบให้ซึมสู่เนื้อไม้ บำรุงรักษาเนื้อไม้ ให้มีสีแวว ปราศจากรา และปลดปล่อยกลิ่นหอมได้นาน ซึ่งนำไปสู่การผลิตของเล่นไม้ส่งออกต่างประเทศ โดยได้ทูลเกล้าฯ ถวายตุ๊กตาไม้แม่ไก่เคลือบน้ำมันหอมระเหย

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้บรรยายผลงานวิจัยเรื่อง Physics Innovation for Agro-Industry : Microwave drying technology ใน session ของ Science, Agriculture, Natural Resources and Environment ซึ่งแสดงให้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้คลื่นไมโครเวฟอบแห้งกับผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP