ม. วลัยลักษณ์ ถวายผลงานวิจัยในโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี