ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์แถลงจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 “ชูแนวคิดเกษตรรักษ์โลก”


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดแถลงข่าวการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ห้องมโนราห์ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 พร้อมด้วยนายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิรวิทย์ มีชูภัณฑ์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและหัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนซึ่งมาร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ประมาณ 50 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงาน 4 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของจำนวนผู้สนใจนิทรรศการทางการเกษตร และผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆด้วยในปีนี้งาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่โดดเด่น ในปีนี้มี 2 นิทรรศการหลักได้แก่ 1) นิทรรศการปาล์มน้ำมันครบวงจร ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการตั้งแต่พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การจัดการปุ๋ยและน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม 2) นิทรรศการกุ้งครบวงจร มีการแสดงสายพันธุ์กุ้ง การเพาะพันธุ์ ระบบการเลี้ยง และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยด้านกุ้ง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยหรือหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ ตลอดจนการสาธิตการขี้ม้า นั่งรถม้าในหมู่บ้านคาวบอย การโชว์นกสวยงาม การโชว์นกเหยี่ยว การแสดงสุนัขสวยงาม การแสดงพันธุ์โคเนื้อ แพะเนื้อ การป้อนหญ้า ป้อนนมให้แพะ การผสมเทียมโคกระบือ การบริการผ่าตัดทำหมัน-สุนัขแมวให้ฟรี นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกจำนวนมาก

ทางด้านการประกวด/แข่งขัน การสาธิต-อบรมอาชีพ ในปีนี้ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่แจ้สวยงาม และการแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ การอบรมการกรีดยางอย่างถูกวิธี การผลิตลูกชิ้นปลา เทคนิคในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สบู่โยเกิร์ตนมแพะ เต้าฮวยนมแพะ การผลิตเยลลี่ส้มโอ ข้าวกล้องเคลือบสารสกัดจากฟักข้าว การผลิตไก่สวรรค์ และการผลิตเต้าหู้ปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 400 ร้านค้า อาทิ ร้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ผลไม้ ไม้สวยงาม พันธุ์สัตว์สวยงาม อุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร การออกร้านของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ พร้อมชมการแสดงจากนักร้องชื่อดัง ได้แก่ กล้วย อาร์สยาม ปราง & ต้าร์ เดอะวอยซ์ อิงกฤษ เดอะวอยซ์ วงโสด วงพัทลุง วงขุนทะเล ยายแหววตีสิบ อีกด้วย

“โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเที่ยวงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 โดยความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672301, 075-672303 โทรสาร 075-672302 หรือที่เว็บไซต์ http://agri.wu.ac.th/agri ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวในตอนท้าย

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP