ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ในหัวข้อ “กาวในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ”