ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ในหัวข้อ “กาวในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ”

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ในหัวข้อ “กาวในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ” ภายใต้การดำเนินการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกาวในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ให้สามารถเติบโตและรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมี ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นวิทยากรหลัก และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ และรัตนา ชูหว่าง เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมและศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/index.php/news/sernews/132-wrwu

TOP