ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยงานภายนอกและภายใน มวล. ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานประสานได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกสำนักวิชาในการเสนอผลงานและร่วมเป็นคณะกรรมการใน 9 กลุ่มเรื่อง และ ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สนับสนุนการบรรยายเปิด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิชาการ ในช่วงวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

1. เครือข่าย วช. ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัด การเสวนาเรื่องทรัพยากรทางทะเล “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ที่ห้องประชุม 4A ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. (ผู้ประสานงาน อ. ภูสิต ห่อเพชร hphusit@wu.ac.th โทร. 2310)

2. โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน จัด การเสวนาชุมชน...คนวิจัย “ร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ห้องประชุม 4B ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. (ผู้ประสานงาน คุณรัชฎา คชแสงสันต์ krachada@wu.ac.th โทร. 3559)

3. กลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัด สัมมนาวิชาการ การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุม 3 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 (ผู้ประสานงาน ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ prewwade@wu.ac.th โทร. 2162)

4. หน่วยพัฒนาองค์กร จัด สัมมนาวิชาการ R2Q “จากงานประจำ สู่ผลงานสร้างสรรค์” ที่ห้อง Reception ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. (ผู้ประสานงาน ว่าที่ ร.ต. จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ cjaturon@wu.ac.th โทร. 3847)

5. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา จัด เวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ที่ห้องประชุม 4B ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น. (ผู้ประสานงาน คุณนิศาชล คชคีรีเดชไกร knisacho@wu.ac.th โทร. 3138)

จึงขอเชิญผู้สนใจ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมส่วนนี้ทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ของผู้ประสานงานข้างต้น โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และสามารถติดตามกำหนดการล่าสุด ได้จากเว็บไซต์ของการประชุม (wuresearch.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP