หน่วยงานภายนอกและภายใน มวล. ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย