ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ด้วย สำนักวิชาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา อันเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการผลิตบัณฑิต เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบออกไปแล้วเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อสังคม และถือเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทางสำนักวิชาการจัดการจึงได้จัดโครงการ “WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา” ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ, บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจโดยทั่วไป

โดยกิจกรรมในงานจะเป็นการฟังธรรมบรรยายโดยพระมหามงคล พระมหามงคล วรธมฺมวาที ซึ่งการบรรยายธรรมจะสอดแทรกธรรมะ และข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิต สำหรับคนทุกวัย

ลงทะเบียน Online โครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ทั้งนี้หากท่านสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://management.wu.ac.th หรือติดต่อ นางสาวกนิษฐา ทองใบ โทรศัพท์ 075-672-221


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th

TOP