ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกับห้างสรรพสินค้าจังซีลอน จ. ภูเก็ตจัดนิทรรศการการฟื้นฟูสายน้ำและปะการังศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการการฟื้นฟูสายน้ำและปะการัง ร่วมกับห้างสรรพสินค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558

การอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ประกอบแผงอนุบาลปะการัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับปะการังและการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว การฟื้นฟูสายน้ำโดยการปลูกพืช และการจัดสวนแนวดิ่งเพื่อเป็นการเพิ่มปอดให้กับคนเมือง ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้คนทั่วไปจำนวนกว่า 50 คน

TOP