มวล. เจ้าภาพจัดเสวนา 4 สภาฯ ครั้งที่ 6 : มติชน ประจำวันที่ 9 มิ.ย. 58