ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรภาษาจีน