ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรภาษาจีน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์/เทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่สำนักวิชาฯ พิจารณาว่าเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงาน
- มีทักษะและสื่อสารภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
- มีทักษะความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับดีมาก
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์
- มีความกระตือรือร้น และรักความก้าวหน้าในการทำงาน

ภาระงาน
1. ภาระงานระดับสาขาวิชา (สัดส่วน 50%)ประกอบด้วย
(1) สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการของสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
(2) เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำกลุ่มย่อยในกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ในรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
(3) จัดทำระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชาศึกษาทั่วไปอย่างเป็นระบบและเชื่อมประสานกับการดำเนินงานของสำนักวิชาศิลปศาสตร์
(4) อำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
2. ภาระงานระดับสำนักวิชา (สัดส่วน 50%)ประกอบด้วย
(1) จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์และหลักสูตรต่าง ๆ ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอน
(2) ออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์ของหลักสูตร ต่าง ๆ และของสำนักวิชาฯ
(3) สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสำนักวิชาฯ
(4) งานอื่น ๆ ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์มอบหมาย

2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
- มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และแปลภาษาจีนได้ดี และมีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
- หากสอบผ่าน HSK ระดับ 5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้น และรักความก้าวหน้าในการทำงาน

ภาระงาน
1. ภาระงานระดับหลักสูตร (สัดส่วน 90%)ประกอบด้วย
(1) สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ และการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรภาษาจีน
(2) ช่วยอาจารย์ในกระบวนการเรียนการสอน และการสอนเสริมในรายวิชาภาษาจีนที่เป็นวิชาระดับพื้นฐานร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชา
(3) ช่วยอาจารย์ตรวจงานนักศึกษาในรายวิชาที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษาจีนมอบหมาย
(4) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษาจีน
(5) จัดทำระบบฐานข้อมูลของหลักสูตรภาษาจีนอย่างเป็นระบบและเชื่อมประสานกับการดำเนินงานของสำนักวิชาศิลปศาสตร์
(6) ดูแลให้ความช่วยเหลืออาจารย์ชาวต่างชาติ และครูอาสาสมัครชาวจีนในกระบวนการจัดทำผลการศึกษา การเข้าถึงระบบข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ข่าวสารของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของหลักสูตรและสำนักวิชาศิลปศาสตร์
2. ภาระงานระดับสำนักวิชา (สัดส่วน 10%) ประกอบด้วย
(1) สนับสนุนภารกิจของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ในด้านการติดตามและการติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรภาษาจีน
(2) เป็นคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์
(3) งานอื่น ๆ ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์มอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์
0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46(ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP