ข่าวการศึกษา

กรมพัฒน์ฯ-มวล.-เอสเทค อบรมติวเข้มสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &Smart Accountants)” เพื่อเสริมทักษะด้านบัญชีให้แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายวินัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 150 คนรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวในพิธีเปิดว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นว่านักบัญชีที่มีคุณภาพจะต้องเริ่มส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์ คือ ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา กรมพัฒน์ฯ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 60 สถาบันจัดทำ “โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ( Young & Smart Accountants )” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่วิชาชีพบัญชีให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงและเป็นแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายปี 2558 จะมีการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่จะมีการเปิดเสรี การอบรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความพร้อม ทำให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนได้ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศต่อไป

ประมวลภาพ
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP