รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558