ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 รายละเอียดดังนี้

นายจาตุรัตน์ น่าสม สอบวิทยานิพนธ์ เวลา 10.00-12.00 น. หัวข้อวิทยานิพธ์ การประเมินผลระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Referred system evaluation of hypertensive patients in Health Center Network of Amphoe Plaipraya, Krabi province)

น.ส.สุภาวิดา พริกเล็ก สอบวิทยานิพนธ์ เวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (Knowledge, Administrative Skill and Working Performance of Safety Officers in Natural Rubber Processing Industry, South of Thailand)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP