ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรื่อง "อาสา: เดินเปลี่ยนโลก"

โครงการเปิดโลก เปิดความคิด กับการใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียน รายวิชา มนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง (HUM-105) เชิญร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรื่อง "อาสา: เดินเปลี่ยนโลก" วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301 โดยคุณวัชระ เกตุชู ผู้ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโกมล คีมทอง 2558 ผู้เดินสู่เปลี่ยนแปลง จากเหนือสุด เชียงราย ลงไปใต้สุดที่นราธิวาส

TOP