ข่าวเด่น

ประชาคมวลัยลักษณ์และภาคประชาชนร่วมแสดงพลังรักวลัยลักษณ์

พนักงาน นักศึกษา ศิษย์เก่าและภาคประชาชน จำนวนกว่า 150 คน ได้มารวมพลังแสดงความสามัคคีและความรักในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมแสดงเจตจำนงสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ อ.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิรพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ และคุณพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรับฟังแถลงการณ์จากผู้แทนนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พนักงานสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พนักงานสายวิชาการ และภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลังจากที่ผู้แทนดังกล่าวข้างต้นได้อ่านแถลงการณ์จบ พนักงาน นักศึกษา ศิษย์เก่าและภาคประชาชนได้มอบดอกไม้เป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวขอบคุณและว่า การรวมพลังของประชาคมวลัยลักษณ์และภาคประชาชนในวันนี้ ทำให้ทางคณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และส่วนรวม โดยศูนย์การแพทย์จะต้องดำเนินการอย่างแน่นอน ที่สำคัญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

ประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว
บรรพต ใบมิเด็น ภาพ

TOP