ข่าวทั่วไป

ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ในหัวข้อ

1. การวิจัยด้าน การจัดการด้านผลผลิต การตลาดและลอจิสติกส์
2. การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และพลังงานทดแทน
3. การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินหรือด้านสินเชื่อต่อ ธกส.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศจากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (ird.wu.ac.th) และ จัดส่งข้อเสนอ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดย ธกส. จะแจ้งผลภายในเดือนธันวาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP