ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ABC มวล. และ สกว. ร่วมติดตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดเวทีประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความเห็นแก่นักวิจัย อาทิ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว.ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ และ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม พันเอกนายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ นักวิชาการอิสระ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี หัวหน้าศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณศุภชัย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผล ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณเบญมาศ ตีระมาศวณิชคุ ผู้ระสานงาน อาวุโส สกว. คุณวิยะดา แซ่เตีย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนจากเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนเกษตกรผู้ทำนา จาก 4 ตำบล (บ้านเพิง ปากแพรก ท่าพญา ขนาบนาก) ในอำเภอปากพนัง

โครงการที่เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการด้านสุขภาพและสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1.การศึกษาวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย อ.ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2.การศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในกลุ่มคนงานมาดอวนและอู่ต่อเรือ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย อ.ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
3.การศึกษาการแพร่กระจายของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
4.การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแนวทางการรักษาพยาบาลและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์โครงการเกี่ยวกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราชจำนวน 9 โครงการ ได้แก่
1.การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นด้วยวิธีแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ นำเสนอโครงการโดย อ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.ผลของสารออกฤทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ร่วมกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกะบังลมต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดย อ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
3.การควบคุมโรคข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยชีววิธีด้วยเชื้อรา Trichoderma sp. สายพันธุ์ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ คือ รศ.ดร.วารินอินทนา ผู้นำเสนอคือ ดร.อรรถกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4.การศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่นาข้าว ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.จันทิรา รัตนรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
5.แนวทางสนับสนุนการยอมรับและตัดสินใจปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช โดย อ.ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ
6.แนวทางการใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพในการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ
7.โครงการศึกษาวิถีข้าวพื้นเมืองและชาวนาลุ่มน้ำปากพนังเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน โดย อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สำนักวิชาการจัดการ
8.การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ทั่วไป โดย อ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สำนักวิชาการจัดการ
9.ช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อขยายตลาดของข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช โดย อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ โดย สำนักวิชาการจัดการ

โครงการทั้ง 13 โครงการดังกล่าว ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยโดยแท้จริงโดยผลจากการประเมินดังกล่าว นักวิจัยจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินเอกสารโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP