ข่าวเด่น

เริ่มแล้ว!!วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ครั้งที่ 5 19-27 มิ.ย.’58


สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 ภายใต้แนวคิด“เกษตรรักษ์โลก : เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เข้าชมงานร่วมในพิธีเปิด บริเวณโซนนิทรรศการทางการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงาน 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของจำนวนผู้สนใจนิทรรศการทางการเกษตร และผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆด้วย ในปีนี้งาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่โดดเด่น ในปีนี้มี 2 นิทรรศการหลักได้แก่ 1) นิทรรศการปาล์มน้ำมันครบวงจร ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการตั้งแต่พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การจัดการปุ๋ยและน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม 2) นิทรรศการกุ้งครบวงจร มีการแสดงสายพันธุ์กุ้ง การเพาะพันธุ์ ระบบการเลี้ยง และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยด้านกุ้ง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยหรือหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ ตลอดจนการสาธิตการขี้ม้า นั่งรถม้าในหมู่บ้านคาวบอย การโชว์นกสวยงาม การโชว์นกเหยี่ยว การแสดงสุนัขสวยงาม การแสดงพันธุ์โคเนื้อ แพะเนื้อ การป้อนหญ้า ป้อนนมให้แพะ การผสมเทียมโคกระบือ การบริการผ่าตัดทำหมัน-สุนัขแมวให้ฟรี นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกจำนวนมาก

ทางด้านการประกวด/แข่งขัน การสาธิต-อบรมอาชีพ ในปีนี้ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่แจ้สวยงามและการแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ การอบรมการกรีดยางอย่างถูกวิธี การผลิตลูกชิ้นปลา เทคนิคในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สบู่โยเกิร์ตนมแพะ เต้าฮวยนมแพะ การผลิตเยลลี่ส้มโอ ข้าวกล้องเคลือบสารสกัดจากฟักข้าว การผลิตไก่สวรรค์ และการผลิตเต้าหู้ปลา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 400 ร้านค้า อาทิ ร้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ผลไม้ ไม้สวยงาม พันธุ์สัตว์สวยงาม อุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร การออกร้านของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ พร้อมชมการแสดงจากนักร้องชื่อดัง ได้แก่ กล้วย อาร์สยาม ปราง & ต้าร์ เดอะวอยซ์ อิงกฤษ เดอะวอยซ์ วงโสด วงพัทลุง วงขุนทะเล ยายแหววตีสิบ อีกด้วย

ด้าน พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดงาน วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว เพื่อตอกย้ำความเป็นหลักในถิ่น ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้าง และสนับสนุนพันธกิจในระดับจังหวัดและระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์นั้น ได้มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

“ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ และขอเชิญชวนเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเที่ยวงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672301,075-672303 โทรสาร 075-672302 หรือที่เว็บไซต์ http://agri.wu.ac.th/agri/” พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ กล่าวในตอนท้าย

 

ประมวลภาพ


ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP