ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕๕8 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP