ข่าวเด่น

มวล.เจ้าภาพจัดเสวนา 4 สภาฯ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย


 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เป็นเจ้าภาพจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดการเสวนา มีกรรมการสภาฯ อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงจาก 4 มหาวิทยาลัย ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมเสวนากว่า 400 คน ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาไว้หลายประเด็น รวมถึงประเด็นการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิรูป 4 สภามหาวิทยาลัย โดยนำแนวทางการปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมปฏิรูปการทำงานของสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ให้นโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดให้บรรลุผลตามพันธกิจเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ที่ผ่านมาในการประชุมในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้เข้าประชุมจึงประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ 4 มหาวิทยาลัย ส่วนการประชุมในครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ได้เพิ่มเติมประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงมีผู้เข้าประชุมเพิ่มเติม คือ กรรมการในคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงได้เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยไทย: สู่อนาคตที่ท้าทาย โดยมีหัวข้อสำคัญในการเสวนา ประกอบด้วย การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา "University Funding" โดย Dr. Brooke Storer Church, Policy Advisor จาก The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) นโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโลก เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าเสวนา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 18 มิถุนายน หลังเปิดการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยเสวนาในหัวข้อเดียวกัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รองประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การแถลงข่าวโดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

 
หลังจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ “University Funding” โดย Dr.Brooke Storer Church,Policy Advisor จาก The Higher Education Funding Council For England (HEFCE) การปาฐกถาพิเศษ “University Funding ตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุลที่ปรึกษาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “นโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย” โดยผู้แทนคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ 4 มหาวิทยาลัย

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโลก” โดย Dr. Daniel Churchill, Associate Professor จาก The University of Hong Kong และการเสวนาหัวข้อเดียวกันโดย รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และ การปัจฉิมเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และปิดท้ายด้วยการประชุมของแต่ละสภามหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยส่วนประชาสัมพันธ์และหน่วยประสานงานมวล.กทม.


TOP