ข่าวทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานฯ

ขอเชิญชมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เนื่องในงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00-23.00 น. ณ เวทีกลาง หน้าอาคารไทยบุรี โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจำนวน 118 คน

กำหนดการ
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558
ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 (ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี)
13.00-14.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
14.00-14.30 น. จับฉลาก เพื่อจัดลำดับการประกวด
14.30-17.30 น. รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
19.00-19.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย... ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
กล่าวเปิดงาน โดย... อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19.30-22.30 น. รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
22.30-23.00 น. ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัล

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 (ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป)
13.00-14.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
14.00-14.30 น. จับฉลาก เพื่อจัดลำดับการประกวด
14.30-17.30 น. รอบคัดเลือก ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
19.00-22.30 น. รอบตัดสิน ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
22.30-23.00 น. ประกาศผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัล


ขั้นตอนการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย 30 นาที
2. จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
3. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
4. รอบคัดเลือกจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป ดังนี้

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ลูกทุ่งชาย 5 คน
ลูกทุ่งหญิง 5 คน
ประเภทอายุอายุ 17 ปี ขึ้นไป ลูกทุ่งชาย 5 คน
ลูกทุ่งหญิง 5 คน

5. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

เกณฑ์การตัดสินการประกวด
1. น้ำเสียงไพเราะ 30 คะแนน
2. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ 30 คะแนน
3. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 10 คะแนน
4. การแสดงออกเหมาะสม 10 คะแนน
5. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง 10 คะแนน
6. การแต่งกาย 10 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน

*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ***

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
1) รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
4) รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
5) รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ประเภท ลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
1) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงิน 6,000 บาท
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
4) รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
5) รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจำนวน 118 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
จำนวน 13 คน
นายพชรดนัย วังกะหาด สงขลา
เด็กชายเกรียงไกร จุลหุ่น ฉะเชิงเทรา
นายธีรยุทธ สุธาโพชน์ นครศรีธรรมราช
นายกฤษณะ วราภรณ์ ระนอง
ธนกร เพ็งสุริยา กรุงเทพมหานคร
เด็กชายทีราธร เจริญพานิช นครศรีธรรมราช
เด็กชายกฤติพงษ์ ใจห้าว สตูล
เพชรชัย อ่อนสนิท ตรัง
ตะวัน พรหมเนตร ตรัง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ พัทลุง
ด.ช.จักรพรรดิ์ หนูแก้ว นครศรีธรรมราช
นายโกสินทร์ จงกลพืช นครศรีธรรมราช
เด็กชายมุตตอฟา กูลหลัง สตูล

ประเภทลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
จำนวน 30 คน
ดญ.นรีกานต์ งามเสมอ สงขลา
ด.ญ.กฤติมา แจ้งสวัสดิ์ นครศรีธรรมราช
ด.ญ.พิชญธิดา พรหมชาติ นครศรีธรรมราช
ด.ญ.พิมวลัล ดุษดีปรีชา กทม.
น.ส.ชลลดา ธงชัย ปทุมธานี
ด.ญ.วิภาวี บุญภา ระยอง
ด.ญ.สิริกร รักษ์ยศ นครศรีธรรมราช
ด.ญ.พรรณวดี ผลบุญ พัทลุง
ด.ญ.อาริญา จิตมาลา กทม.
น.ส.ประภาศิริ ปุ้ยทอง นครศรีธรรมราช
ด.ญ.ชญานิษฐ์ แก้วแหวน จันทุบรี
ด.ญ.วรินทร์เณรี ศรีสุรางค์ นครศรีธรรมราช
ด.ญ.อนันตญา หงส์พงศ์ นนทบุรี
นส.นง หงส์พงศ์ นนทบุรี
น.ส.ณัฐนิตย์ ดิษฐรักษ์ นครศรีธรรมราช
น.ส.กฤติยาพร ณ แฉล้ม สงขลา
ด.ญ.อลิสา เกตุสมบัติ นครศรีธรรมราช
น.ส.อัฐภิณญา เมืองราช ตรัง
น.ส.สิริพร เอกาพันธ์ นครศรีธรรมราช
ด.ญ.ทิพย์ตะวัน สุวรรณทิพย์ นครศรีธรรมราช
ด.ญ.ศิริโสภา ทับทวี พัทลุง
ด.ญ.พรรณวดี ผลบุญ พัทลุง
น.ส.ธนัชชา อินทร์รงค์ นครศรีธรรมราช
นางสาวภัทราภรณ์ กังเซ่ง นครศรีธรรมราช
น.ส.สิริมาส เอกพันธ์ นครศรีธรรมราช
เขมรินทร์ ทองศรี ตรัง
เสาวลักษณ์ พรหมดำ ตรัง
กัญญารัตน์ ฉุ่นย้อง ตรัง
ณัฐธิดา เดือนเพ็ญ ตรัง
ด.ญ.นริสา ดำเนินผล นครศรีธรรมราช

ประเภทลูกทุ่งชาย อายุ 17 ปี ขึ้นไป
จำนวน 37 คน
ชื่อ-สกุล จังหวัด
นายสุทธิวัฒน์ ศรีอินทร์ สงขลา
นายฉัตรชัย ประไพพงษ์ พระนครศรีอยุธยา
นายทวีชัย ไทรรารอด กทม.
นายวิทยา อินทวงษ์ กทม.
นายนพวิทย์ นิพิตพันธ์ นครราชสีมา
นายวุฒิพงศ์ ศรีสมบูรณ์ สุราษฎร์ธานี
นายนิยม หนูเล็ก ประจวบคีรีขันธ์
นายมนตรี จึงเสถียร นครศรีธรรมราช
นายปาระมี ขันทอง พัทลุง
นายพัชระ สุวรรณนาวี พิษณุโลก
นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน สุราษฎร์ธานี
นายธีรยุทธ สุธาโพชน์ นครศรีธรรมราช
นายมโน ณ แฉล้ม สงขลา
นายอเนกพงค์ อักษรไทย นครศรีธรรมราช
นายสุพัฒน์ มณีฉาย นครศรีธรรมราช
นายสุวัฑฒิพงศ์ พรหมจันทร์ นครศรีธรรมราช
นายนฤนาท ปี่แก้ว นครศรีธรรมราช
นายพิศาล อินทรคำแหง ชุมพร
นายสุริยา เนียมศร ภูเก็ต
นายการันต์ อินทรคำแหง ชุมพร
นายวชิรวิชญ์ บุตรน้อย ฉะเชิงเทรา
นายเกียรตินนท์ ทองรอด นครศรีธรรมราช
นายประวิง โมราศิลป์ นครศรีธรรมราช
เสมียน สุป้อง ระนอง
พัชรินทร์ ดวงนิราศ ชุมพร
สมคิด ใจซื่อ ประจวบคีรีขันธ์
สนิท โอชารส ระนอง
ณัฐพล ณาคประพันธ์ นครศรีธรรมราช
นายพงศกร วรรณทอง นครศรีธรรมราช
จักรกฤษณ์ ศรีม่วง ระนอง
วสันต์ พงพานิช ระนอง
นาย อัครภูมิ เศรษฐีเขตวืทย์ อุดรธานี
พัทธนันท์ เนียมชูชื่น ตรัง
นายอติชาต สุทธิชน พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค นครศรีธรรมราช
นายแสงเพ็ชร จุมพล สงขลา
นายแก้วนพรัตน์ อุ่นเสียม พัทลุง

ประเภทลูกทุ่งหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นไป
จำนวน 38 คน
ชื่อ-สกุล จังหวัด
น.ส.สุภาพร ทองทา ระยอง
น.ส.นพรัตน์ รอดชนะ นครศรีธรรมราช
น.ส.ภิรมภรณ์ ฉัตรมณีย์ สงชลา
น.ส.ทิพยาภรณ์ วิยาสิงห์ นครศรีธรรมราช
น.ส.อรไพลิน สุวรรณหงษ์ พัทลุง
น.ส.ลัดดาวรรณ น้อยหนู ตรัง
น.ส.พรธีรา ทองพรหม นครศรีธรรมราช
น.ส.วริศรา เหล่าโนนคร้อ สงขลา
น.ส.เมวิยา นวลพรม พัทลุง
น.ส.ธนัชญา อนงค์ นครศรีธรรมราช
น.ส.ชุติมา กทม
น.ส.ณัชชา วิชัยดิษฐ สุราษฏร์ธานี
น.ส.นวลจันทร์ วรแสง นครศรีธรรมราช
น.ส.เนตรนภา สุวรรณะ ตรัง
น.ส.อาริสา ดวงพลธร นครศรีธรรมราช
น.ส.พรธิดากานต์ พงษา
น.ส.วริศรา เหล่านวลคล้อง นครศรีธรรมราช
น.ส.ศุภิดา เกื้อวงษ์ พัทลุง
น.ส.อินทุอร พันธ์สนิท นครศรีธรรมราช
น.ส.อัญมณี วรรณเพ็ชร์ นครศรีธรรมราช
น.ส.เยาวลัก ศรีคำ นครศรีธรรมราช
น.ส.ชนากานต์ รอดเพชร นครศรีธรรมราช
น.ส.โสภิตา หนูชนะ นครศรีธรรมราช
น.ส.จิตภินันท์ คำดี นครศรีธรรมราช
น.ส.อารีรัตน์ วิทกำจร นครศรีธรรมราช
น.ส.รศิตา เลื่อนจันทร์ พัทลุง
น.ส.จริยา ทิพย์อักษร นครศรีธรรมราช
น.ส.ศุภิดา เกื้อวงษ์ พัทลุง
น.ส.เบญจวรรณ ชุมคต นครศรีธรรมราช
น.ส.ลีฬหา สาริกขา นครศรีธรรมราช
น.ส.วิภาดา สิกะพันธ์ สงขลา
น.ส.ธันย์สิตา ภูวศิริพัฒนวรา ประจวบคีรีขันธ์
น.ส.ณัฐกานต์ แก่งสลับนิล
น.ส.กมลทิพย์ ศรีเจริญ นครศรีธรรมราช
ปิยภรณ์ คงศรีอ่อน ตรัง
นิภาพร ทองดียิ่ง ตรัง
นางสาวจิรนันท์ จรดำ พัทลุง
น.ส.ณัฏฐิยา พวงสิน นครสวรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-672508-10


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP