สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก เข็มสถาบันฯ