ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก เข็มสถาบันฯ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก ขีดหมวก และเข็มสถาบัน โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 เวลา 08.00-16.30 น.

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 พิธีมอบหมวกพยาบาล ขีดหมวก และเข็มสถาบัน สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เวลา 08.00-13.00 น.


TOP