ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ"ศาสตร์และอุตสาหกรรมฮาลาล"

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Need of Halal Science and Industry for Better ASEAN : Towards Global Halal Markets" โดย Assoc. Prof. Dr Nurdeng Deuraseh จาก Halal Product Research Institute UPM Malaysia ในวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1

TOP