ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล”และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช”สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เครือข่าย วช.ภูมิภาค (ภาคใต้) ได้กำหนดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล”และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ผลประโยชน์ชาติทางทะเลกับจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย พลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเล ในมิติด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาของประเทศที่ยั่งยืน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

TOP