ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ