ปิดให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นเวลา 1 วัน