ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ รับตรงรอบพิเศษ 24 หลักสูตร 975 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 หลักสูตร 975 คน ตั้งแต่บัดนี้-15 กรกฎาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงผ่านออนไลน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-มีนาคม 2558 โดยมีนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 4 รอบ ปรากฎว่ามีนักเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนมาก ซึ่งในขณะนี้มีนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2558 แล้วกว่า 2,700 คน โดยหลักสูตรที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครมากที่สุด คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รองลงมาคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้เพิ่มเติม โดยมีการเปิดรับสมัครประเภทรับตรง รอบพิเศษ ใน 24 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 975 คน โดยหลักสูตรที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 10 คน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน 30 คน อาเซียนศึกษา 50 คน ไทยศึกษาบูรณาการ 50 คน รัฐศาสตร์ 50 คน นิติศาสตร์ 80 คน สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี 120 คน บริหารธุรกิจ (การเงิน, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์,การจัดการโลจิสติกส์) 200 คน เศรษฐศาสตร์ 100 คน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 20 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 20 คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) 20 คน เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) 10 คน เกษตรศาสตร์(ประมง) 20 คน อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีชีวภาพ) 20 คน อุตสาหกรรมเกษตร(เทคโนโลยีอาหาร) 10 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ(พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 20 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 30 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม 15 คน การออกแบบอุตสาหกรรม 20 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 20 คน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558- 15 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.30 และ 13.00-15.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) โดยกำหนดรับสมัคร สอบสัมภาษณ์และประกาศผลในวันเดียวกัน สอบถามข้อมูลโทร.0 7567 3101-12 ดูรายละเอียดได้ที่ http://entry.wu.ac.th/

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รับตรง 58 รอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ใช้เกรด + สัมภาษณ์) : dek-d.com/

รับตรง 58 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับรอบพิเศษถึง 15 ก.ค. นี้ : kapook.com

TOP