ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กฎหมาย นโยบาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล”