ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กฎหมาย นโยบาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล”

สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กฎหมาย นโยบาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ชาติและแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล” โดย อาจารย์ ประภาพร แสงกาญจนวนิช คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 8.00-10.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 209

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

TOP