ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์มอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาลมวล.รุ่น 14


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพร้อมขีดและเข็มสถาบัน ให้แก่นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 14 ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 70 คน และมอบหมวกพยาบาลให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังก้าวไปสู่การฝึกปฏิบัติจำนวน 73 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ปกครองของว่าที่บัณฑิต กว่า 1,200 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตพยาบาลทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ ออกไปทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ โดยพิธีมอบขีดหมวก/เข็มสถาบันได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นการบอกให้รู้ว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมระดับหนึ่งที่จะออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ ขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย ด้วยความเอื้ออาทร และจะต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขอให้ว่าที่บัณฑิตศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้มาก และจะต้องร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพและชุมชนในการทำงานเชิงรุกด้วย นอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย

นอกจากพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแล้ว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการทำงานของนักศึกษาพยาบาล โดยมี การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพ” การให้ความรู้เรื่อง การวางแผนการเงินและการออม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวลัยลักษณ์ การแลกเปลี่ยน “เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ” จากศิษย์เก่าพยาบาลซึ่งประสบความสำเร็จในการทำงาน และการแลกเปลี่ยนบทบาทพยาบาลและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP