ม.วลัยลักษณ์มอบหมวก-เข็มสถาบัน แก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาลมวล.รุ่น 14