ข่าวการศึกษา

โครงการคืนความสุขให้น้องอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งความสุขให้น้องอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมกันปรับปรุงรั้วโรงเรียน อาคารเรียนที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น และซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งนำอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นไปมอบให้กับน้องๆนักเรียน นอกจากนี้ยังทำกิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีร่วมกับคุณครูและน้องๆนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/index.php/news/studentnews/141-voluntary-development

TOP