ประกาศปิดให้บริการระบบสารสนเทศและ Internet เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศเสีย