ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” (Classroom Research to Enhance Student Development)"

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” (Classroom Research to Enhance Student Development)" ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รูปแบบการจัดอบรม
1) การอบรมโดยวิทยากรหลักเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน
2) สร้างทักษะประสบการณ์การการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การออกแบบการวิจัย กาพัฒนา/นำเสนอ/นำส่ง เอกสารเชิงหลักการ หรือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 4) พิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 5,000 – 20,000 บาท/โครงการ ตามความเหมาะสม จำนวนประมาณ 10-20 โครงการ (เฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

วิทยากร
วิทยากรหลัก
รศ.ดร. กาญจนา วัธนสุนทร
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., M.Sc., ค.ด. (การวัดและประเมินผล)
อาจารย์ประจำสาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากรร่วม
ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ป.พ.ส. (เกียรตินิยมอันดับสอง), วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร), ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)
อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการอบรม

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อบรรยาย*
   
14 กรกฎาคม 2558  
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการศึกษา
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (need assessment) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การออกแบบการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/การผลิตนักศึกษา
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น. ตัวอย่าง/กรณีศึกษา: ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการใช้ประโยชน์
ตัวอย่าง/กรณีศึกษา: ด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมทางการศึกษา และการใช้ประโยชน์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมสร้างทักษะประสบการณ์ 1:
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมสร้างทักษะประสบการณ์ 2: การออกแบบการวิจัย
   
15 กรกฎาคม 2558 จริยธรรมในการวิจัย และการขอพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
9.00 – 10.30 น. การจัดทำเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างทักษะประสบการณ์ 3: พัฒนา (ร่าง) เอกสารเชิงหลักการ หรือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่ได้จากกิจกรรมสร้างทักษะประสบการณ์ 1-2 (และ/หรือนำเสนอ (ร่าง) เอกสารเชิงหลักการ หรือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน)*
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น.* พิจารณาสนับสนุนทุนการวิจัย (โครงการละ 5,000 – 20,000 บาท ตามความเหมาะสม)(กรณีมีโครงการที่พร้อม)
นัดหมายการส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย


*หมายเหตุ:
1) กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2) คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดเตรียมเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการวิจัยมาก่อนได้
3) หากมีโครงการพร้อมนำเสนอ สามารถนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าอบรมได้ที่ สำนักงานบริหาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672104 โทรสาร 075-672106 ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558


TOP