ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” (Classroom Research to Enhance Student Development)"