ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายใน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ จากนั้นประธานในพิธีได้เปิดพานธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และรำถวายพระพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร โดยหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ที่ลานนิทรรศการชั้น 2 อาคารบรรสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2558 นี้

นอกจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล โดยมียอดบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 38,800 ซีซี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธ๊รพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP