ผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ โดยวิธี e-Auction