ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอกาสให้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเฝ้าถวายพระพร ทูลเกล้าถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 58 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีคณะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพรรวมทั้งสิ้น 92 หน่วยงาน

ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยพนักงานหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี


อนึ่ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย และจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสงฆ์ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาและปาฐกถาธรรม เรื่อง “ธรรมะสำหรับการครองตน ครองคน ครองงาน” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ ในโครงการถักร้อย-สร้อยรัก การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในโครงการพิเศษ การแสดงและจำหน่ายสินค้าในโครงการ “ดร.น้ำจิต/ดร.น้ำใจ” และการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายใน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ จากนั้นประธานในพิธีได้เปิดพานธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และรำถวายพระพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร โดยหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ที่ลานนิทรรศการชั้น 2 อาคารบรรสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2558 นี้

นอกจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล โดยมียอดบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 38,800 ซีซี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธ๊รพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP