ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ : บรรยายพิเศษ Energy management systems and their applications to digital economy industry งานประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7